Β. Τζέμος : Άλλο δικαιοπολιτικά και άλλο νομικά η ίδρυση-λειτουργία Ιδιωτικών ΑΕΙ

Written by on 5 Φεβρουαρίου 2024

Ο Βασίλης Γ. Τζέμος, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, εξηγεί στον 98.4 ότι η προσέγγιση δικαιοπολιτικά και νομικά του θέματος της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών ΑΕι, σε σχέση με το Ελληνικό Σύνταγμα και το Ενωσιακό Δίκαιο , είναι εντελώς άλλης τάξης ζητήματα και δεν θα πρέπει να συγχέονται στη δημόσια συζήτηση. Όπως λέει, δικαιοπολιτικά είναι ι υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης του άρθρου 16 και συμφωνώ με την υπό ποιοτικούς όρους ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και μάλιστα κερδοσκοπικών και ας μην παίζουν ορισμένοι με τις λέξεις “μη κερδοσκοπικά” στην Ελλάδα. Και αυτό παρότι το μείζον είναι η θωράκιση και η βελτίωση του Δημοσίου Πανεπιστημίου.Νομικά όμως το τοπίο είναι καθαρό: To Σύνταγμα απαγορεύει ρητά την ίδρυση, αλλά και την λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Η ερμηνεία ότι απαγορεύεται από το Σύνταγμα η ίδρυση νέου ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, αλλά δεν απαγορεύεται από το Σύνταγμα η μετεγκατάσταση ήδη λειτουργούντος ιδιωτικού Πανεπιστημίου κράτους μέλους της ΕΕ ή και άλλου κράτους με το οποίο θα έχει συναφθεί σχετική διεθνής σύμβαση είναι μια contra legem αδόκιμη ερμηνεία. Ευθέως παραβιάζει τόσο το νόημα και την τελολογία των λέξεων που χρησιμοποιεί ο συντακτικός νομοθέτης, όσο και την ρητή θέλησή του να μην αφήσει περιθώριο συρρικνωτικής ερμηνείας της απαγόρευσης ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Πανεπιστημίων, «κυκλώνοντας» την απαγόρευση και στην παράγραφο 5 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την γενική αρχή της ισότητας που είναι ένα από τα essentialia κάθε σύγχρονης συνταγματικής τάξης και βασική ερμηνευτική αρχή. Επίσης μια ερμηνεία ότι το Σύνταγμα επιτρέπει ειδικά και μόνο την μετεγκατάσταση και στην Ελλάδα ήδη λειτουργούντων ιδιωτικών Πανεπιστημίων σε άλλα κράτη Μέλη της ΕΕ δεν είναι μια σύμφωνη με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία.

Το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο ήδη από το 2009 στο άρθρο 14 παρ. 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ βλ. Β. Τζέμος (Επιμ.), Ο ΧΘΔΕΕ. Ερμηνεία κατ΄ άρθρον, 2η έκδοση, 2019) θεσπίζει ένα γνήσιο θεμελιώδες δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Μάλιστα το 2020 το ΔΕΕ διευκρίνισε στην απόφασή του C- 66/18 Επιτροπή κατά Ουγγαρίας (κάτι που επιβεβαιώθηκε το 2022 και με την απόφαση C-391/20 Cilevics) ότι το δικαίωμα ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων δεσμεύει και όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ βάσει του άρθρου 51 του ΧΘΔΕΕ. Δηλαδή σύμφωνα με το ΔΕΕ υφίσταται από το 2020 δικαίωμα ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων που δεσμεύει όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Διαπιστώνεται λοιπόν ευθεία σύγκρουση της ρητής συνταγματικής απαγόρευσης της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που κατοχυρώνει σε όλους τους ιδιώτες θεμελιώδες δικαίωμα ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Αυτή η ευθεία σύγκρουση πώς μπορεί να λυθεί; H πιο απλή και δόκιμη οδός είναι με Συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16.

Και μέχρι τότε είναι νόμιμο να ιδρυθούν στην Ελλάδα με σχετικό νόμο που θα φέρει πρός ψήφιση στην Βουλή η Κυβέρνηση ιδιωτικά Πανεπιστήμια;

Αυτό θα μπορούσε να είναι σύννομο μόνο α) υπό την προϋπόθεση ότι Κυβέρνηση, Βουλή και Δικαστική Εξουσία (κατόπιν αποστολής σχετικού προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ που θα επιβεβαιώσει την πάγια νομολογία του περί υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και έναντι του Συντάγματος κατά το παράδειγμα του «Βασικού Μετόχου» (Βλ. Β. Τζέμος, Ο Βασικός Μέτοχος, 2006)) θα κρίνουν ότι υπερέχει το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο του Συντάγματος και μόνο αν β) ο νόμος αυτός υπό τις προϋποθέσεις που θα θέτει, και οι οποίες δεν θα αποκλίνουν πολύ από τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Δημοσίων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, θα επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα γενικά και όχι μόνο την εγκατάσταση και στην Ελλάδα ήδη λειτουργούντων ιδιωτικών Πανεπιστημίων σε κράτη Μέλη της ΕΕ και σε κράτη που θα έχουν κάνει διακρατικές συμφωνίες με την Ελλάδα όπως π.χ. ΗΠΑ και Καναδάς. Πρέπει να τονιστεί ότι το Δίκαιο της ΕΕ δεν επιτρέπει εθνική νομοθεσία που θα περιορίζει το δικαίωμα ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων μόνο σε ήδη λειτουργούντα σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ιδιωτικά Πανεπιστήμια ή και σε ήδη λειτουργούντα σε κάποιες άλλες χώρες ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Συμπερασματικά,  νομοθετική πρωτοβουλία, όπως η συζητούμενη σήμερα στην δημόσια σφαίρα, που θα επιτρέπει την λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα μόνο σε ήδη λειτουργούντα σε άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ ιδιωτικά Πανεπιστήμια (ή και σε ήδη λειτουργούντα σε κάποιες άλλες χώρες ιδιωτικά Πανεπιστήμια κατόπιν σχετικών διακρατικών συμφωνιών) θα είναι σωρευτικά αντίθετη τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο Δίκαιο της ΕΕ. Αντίθετα, νομοθετική ρύθμιση, σήμερα χωρίς συνταγματική αναθεώρηση, που θα επιτρέπει γενικά (υπό όρους εννοείται αντίστοιχους με τα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια) την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα είναι αντίθετη στο Σύνταγμα αλλά θα είναι σύμφωνη με το Ενωσιακό Δίκαιο.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Radio 984

Η ενημέρωση δίπλα σου

Current track
Title
Artist